Huishoudelijk reglement

 

Lidmaatschap

Iedereen die de leeftijd van 5 jaar en 6 maanden heeft bereikt, kan lid worden van r.k.s.v. Achilles Reek. Spelers worden ingeschreven in de categorie senioren veld of junioren/(mini)pupillen/meisjes veld. De samenstelling van de jeugdteams wordt bepaald door het hoofdbestuur. Dit in samenspraak met de Jeugdcommissie en de Technische Commissie. Jeugdleden zijn zij die op 1 januari van het lopende seizoen nog 19 jaar zijn. De samenstelling van de seniorenteams wordt bepaald door het hoofdbestuur. Dit in overleg met trainers, leiders en Technische commissie. r.k.s.v. Achilles Reek kent geen G-spelers.

 

De leden van R.K.S.V. Achilles Reek

Naast jeugd- en seniorenspelers kent de vereniging ondersteunende leden zoals bestuursleden, commissieleden, train(sters)ers, jeugdleid(sters)ers en andere vrijwilligers. Iemand die buitengewone of speciale verdiensten voor de club heeft gehad, kan door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van verdienste of tot erelid.

 

Aan- /afmelden van leden

Aan- en afmelden van personen en de wijzigingen van persoonsgegevens worden verwerkt en vastgelegd in de ledenadministratie. Deze vinden alleen plaats op basis van het daarvoor bestemde “Aanmeldings- Wijzigings- c.q. Afmeldingsformulier”. De betreffende gegevens worden doorgegeven aan de KNVB. De ledenadministratie is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het verzamelen en beheren van deze gegevens.  Aan- en afmeldingen c.q. wijzigingen kunnen alleen bij de beheerder van ledenadministratie zijnde de secretaris worden gemeld door de desbetreffende personen of hun ouders c.q. verzorgers. Daarbij moet men gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op deze website. De overgang van leden naar een andere voetbalvereniging kan uitsluitend middels het overschrijvingsformulier “Verzoek om overschrijving veldvoetbal” van de KNVB. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk op 31 mei bij het KNVB districtskantoor binnen te zijn.

Voor meer informatie kijk bij Lidmaatschap

 

 

Contributie

Elk lid is verplicht jaarlijks contributie af te dragen aan de vereniging. Contributie wordt jaarlijks door middel van een automatische incasso door de penningmeester geïnd. Betaling van contributie, anders dan door automatische incasso is niet mogelijk en dus dient het lid of zijn of haar ouders c.q. verzorgers zorg te dragen voor deze machtiging aan de vereniging. Bij het niet of niet op tijd voldoen van de contributie volgt tijdelijk schorsing van het lidmaatschap, waarvan het lid van te voren schriftelijk door het bestuur in kennis wordt gesteld. Na schorsing bestaat er dus geen lidmaatschap meer van de vereniging en de voetbalbond en is men dus niet gerechtigd uit te komen in wedstrijden van de vereniging. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt de volgende restitutie op de contributie verstrekt. Voor de winterstop naar rato van het aantal maanden lidmaatschap en na de winterstop volgt geen restitutie. Indien een actief lid tijdens het seizoen, om welke reden dan ook, geblesseerd raakt en daardoor de rest van het seizoen niet kan sporten, beslist het bestuur welke restitutie volgt. ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voordracht van het dagelijks bestuur waarbij een jaarlijkse indexering geldt als leidraad.

 

 

Het tenue

Het standaardtenue van r.k.s.v. Achilles Reek bestaat uit:

 • Shirt blauw
 • Broek wit
 • Kousen blauw

De vereniging zal trachten om elk team te voorzien van sponsortenue’s welke, evenals andere ter beschikking gestelde kledingstukken, eigendom blijven van de vereniging. Reservetenue’s mogen in kleurstelling afwijken van de clubkleuren, afhankelijk van de sponsor. Zoveel mogelijk kleding en toebehoren, voor de teams en hun staf, wordt door de sponsorcommissie bij de sponsor georganiseerd en eventuele vervangingen dienen dan ook via die weg te geschieden. Het is niet toegestaan om als team eigenhandig regelingen te treffen met sponsoren buiten de sponsorcommissie om.

Sponsorkleding mag alleen tijdens reguliere wedstrijden en trainingen van r.k.s.v. Achilles Reek worden gebruikt en dus niet voor andere doeleinden.

Bij misbruik hiervan kan een boete worden opgelegd, door het bestuur te bepalen. Aan het einde van elk seizoen moet alle sponsorkleding weer worden ingeleverd bij de sponsorcommissie of vertegenwoordigers ervan en zal door desbetreffende mensen worden gecontroleerd. Bij de start van het nieuwe seizoen wordt aan elke leid(st)er voor zijn of haar team weer een compleet tenue ter beschikking gesteld waarvan de uitgifte d.m.v. een getekend formulier wordt vastgelegd.

 

Klik hier voor het uitgifteformulier sponsorkleding

Elke leider dient voor zijn of haar team zorg te dragen voor het geven van een kleine attentie aan hun tenuesponsor, elk jaar tijdens de kerstdagen, te betalen door het team zelf ten bedrage van +/- € 15,- .

Wedstrijd- en sponsorkleding mag niet worden meegenomen in doucheruimtes. De waskosten worden, bij actieve leden, verrekend in de jaarlijkse contributie welke d.m.v. een automatische incasso wordt geïnd.

 

 

Verzorgingsreglement

Doelstelling

Het door het bestuur van r.k.s.v. Achilles Reek in de begroting opgenomen bedrag voor verzorging van speel(st)ers heeft tot doel de desbetreffende persoon na een blessure, welke men heeft opgelopen bij deelname aan reguliere wedstrijden van de club, weer speelklaar te maken voor deelneming aan reguliere wedstrijden van de vereniging. Het verzorgingsbudget is pertinent niet bedoeld voor preventief gebruik, maar uitsluitend bedoeld voor aanwending na blessures. Ten allen tijde dient behandeling eerst bij ziektekostenverzekering te worden aangemeld alvorens een beroep wordt gedaan op het verzorgingsbudget. Dit betekent dus dat in alle gevallen eerst moet worden getracht om via bovengenoemde verzekeringen, behandelingen uitgevoerd en vergoed te krijgen.

Wat wel, wat niet in het budget

 

Niet inbegrepen zijn alle kosten voor behandelingen welke kunnen worden gedeclareerd bij ziektekostenverzekeringen.

Niet inbegrepen zijn kosten voor (sport)dranken tijdens trainingen of wedstrijden

Niet inbegrepen zijn kosten welke verband houden met preventieve aanwending, dus aanwending ter het voorkoming van blessures tijdens trainingen of wedstrijden, deze kosten zijn en blijven ten allen tijde voor rekening van betrokken persoon.

Niet inbegrepen zijn kosten welke betrekking hebben op het behandelen van blessures die men niet heeft opgelopen bij reguliere wedstrijden en trainingen van de vereniging, maar bijvoorbeeld bij zaalvoetbalwedstrijden.

Niet inbegrepen zijn kosten welke betrekking hebben op de inhoud van EHBO-kisten in het gebouw

Wel inbegrepen zijn kosten welke betrekking hebben op het behandelen van blessures, opgelopen bij reguliere wedstrijden en trainingen van de vereniging, en worden aangewend door het eigen (r.k.s.v. Achilles Reek) verzorgingsteam.

Wel inbegrepen zijn dus middelen en arbeid welke aangewend moeten worden om speel(st)ers na opgelopen blessures speelklaar te maken

Wel kan beheerder, tegen betaling, goederen aan speel(st)ers ter beschikking stellen en moet het daarbij ontvangen bedrag toevoegen aan het door de vereniging vastgesteld budget

Voor wie en hoeveel

 

Het verzorgingsbudget is gebaseerd op materialen en niet op arbeid. De beheerder van het budget, zijn de penningmeester, is niet vrij om naar eigen inzicht het budget te wijzigen. Indien tijdens het seizoen blijkt dat bovengenoemde bedrag niet toereikend is voor het hele seizoen, zal door het Dagelijks Bestuur worden beslist welke aanpassing er al dan niet zal geschieden. De penningmeester neemt hierin het initiatief. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het Dagelijks Bestuur een beslissing genomen welke moet worden gelezen als zijnde onderdeel van dit reglement.

 

 

Oefen-, jubileum- en afscheidswedstrijden

Oefenwedstrijden voor alle teams dienen te worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris van desbetreffende afdeling. De wedstrijdsecretaris regelt scheidsrechters, bestuursdiensten en geeft de data door aan het bestuurslid horecazaken en de terreindienst. 

Leiders c.q. trainers dienen een aanvraag voor een oefenwedstrijd minimaal 4 weken vooraf aan te vragen bij het desbetreffende wedstrijdsecretariaat.

Voor oefenwedstrijden die op doordeweekse avonden thuis worden gespeeld, gelden de volgende regels;

 • Jeugdwedstrijden bij voorkeur spelen op maandag en woensdag;
 • Seniorenwedstrijden bij voorkeur spelen op dinsdag en donderdag;
 • Beker- en competitiewedstrijden gaan voor oefenwedstrijden;
 • Op doordeweekse avonden gaan trainingen voor oefenwedstrijden, mits die daarvoor voor de betreffende teams, in de plaats komen;
 • Oefenwedstrijden kunnen alleen doorgang vinden mits de kwaliteit van de grasmat en de voorziene weersomstandigheden dit toelaten;
 • De beslissing hierin dient door de desbetreffende wedstrijdsecretaris te worden genomen in overleg met de terreindienst

Oefenwedstrijden t.b.v. het 1e en 2e herenteam vinden bij voorkeur niet gelijktijdig plaats in de voorbereiding van de competitie.

 • Jubileumwedstrijden kunnen door de leider van een team, 4 weken voorafgaand aan het jubileum, worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris, zodat die voldoende tijd heeft om een en ander te regelen en de media te informeren. 
  De desbetrefende leider dient aantoonbaar te maken dat daadwerkelijk sprake is van een jubileum waarbij pas bij meer dan 250 wedstrijden in hetzelfde team van een jubileum wordt gesproken.
  Het vaststellen zal in overleg met het bestuur geschieden.
 • Afscheidswedstrijden kunnen door de leider van een team, 4 weken voorafgaand aan het afscheid, worden aangevraagd bij de wedstrijdsecretaris, zodat die voldoende tijd heeft om een en ander te regelen en de media te informeren.
  De desbetreffende leider dient aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van een afscheid
  Het vaststellen zal in overleg met het bestuur geschieden.

 

Afgelastingen

Besluiten tot afgelasting van wedstrijden op zaterdag en zondag wordt door de volgende instantie/persoon en in deze volgorde genomen;

 • KNVB – zie daarvoor teletekstpagina 603 Zuid ll
 • Consul KNVB in overleg met wedstrijdsecretaris
 • Scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd

Afgelastingen door bovengenoemde instantie/persoon houdt automatisch in dat op de speelvelden ook geen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld kunnen worden (dit geldt voor alle teams). Uitzondering hierop is dat, bij afgelasting door de bond van het hele district, de toestand van de velden bepalen of er wel of niet kan worden geoefend. Afgelastingen worden direct kenbaar gemaakt op de website en in de informatiekast bij “Haarmode Jan Nelissen”. Bovenstaand houdt dus in dat wedstrijden niet om andere redenen kunnen worden afgelast.

 

Verplaatsen datum en tijdstip wedstrijden

Het verplaatsen van vastgestelde data en tijdstippen van bindende wedstrijden wordt slechts door de wedstrijdsecretaris van de desbetreffende afdeling, binnen de door de bond vastgestelde regels en termijnen, aangevraagd en kan alleen door de leider van het team worden verzocht. Boete, voortvloeiend uit het niet naleven van deze regelgeving, zal worden doorberekend aan het betreffende team.

 

Voor het verplaatsen van vastgestelde datum en tijdstip geldt het volgende;

 • Bij overlijden van een verenigingsbestuurder verplaatsing voor alle teams indien uitvaart of crematie plaatsvindt op of na de speeldag.
 • Bij overlijden van teamlid of lid technische staf verplaatsing voor het betreffende team zolas hierboven genoemd.

Voor de categorie A-teams, heren 1, gelden, buiten de onder 1) en 2) genoemde voorwaarden, geen verruimende maatregelen.

Voor  categorie B-teams, heren 2 t/m 5 en dames 1, gelden bovenop de onder 1) en 2) genoemde regels de volgende mogelijkheden;

 • Verzoeken om verplaatsing van datum en/of tijdstip moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan de vastgestelde datum op het hoofdbureau binnen zijn.
 • Categorie B-teams kunnen maximaal tweemaal per seizoen een verzoek om vrijstelling indienen.
 • Eventuele nieuwe wedstrijddata kunnen ook na de oorspronkelijk vastgestelde datum vallen mits deze is vastgesteld vòòr de laatste 3 speeldagen, ook hiervoor geldt dat de aanvraag uiterlijk dinsdag om 12.00 uur bij de bond binnen moet zijn.
 • Een wedstrijddatum is pas verplaatst zodra de goedkeuring van de KNVB ontvangen is.
 • Dit alles betekent in de praktijk dus dat verplaatsingen van wedstrijden moeten worden aangevraagd minimaal 2 weken voor de vastgestelde datum, aangezien anders niet kan worden voldaan aan de regels van de bond.

  

Trainingen

Het gebruik van het trainingsveld en de trainingsstrook dient te geschieden conform het aan het begin van elk seizoen samengesteld trainingsschema. Dit schema wordt samengesteld in overleg met de trainers, de Technische Commissie en het bestuur en als zodanig opgenomen op de website van de vereniging. Tegelijk met het schema wordt de indeling van de kleedkamers en de tijden van de trainingen ingevuld.

Trainers zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor hun groep en dienen erop toe te zien dat kleedruimten zijn afgesloten tijdens de trainingen.

Gebruikte materialen dienen, voor zover ze niet meer door collega’s worden gebruikt, weer worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen. Tevens dienen de gebruikte verplaatsbare doelen weer te worden teruggezet en dienen de netten van de vaste doelen te worden opgehangen, dit om overlast met maaien te voorkomen.

Het gebruik van wedstrijdvelden voor trainingen is niet toegestaan zonder toestemming van het bestuur.

De wedstrijdvelden zijn de velden 1 en 3.

Trainers zijn verantwoordelijk voor het uitschakelen van de terreinverlichting en dienen erop toe te zien dat deze niet langer brandt dan dringend noodzakelijk is. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aan hen ter beschikking gestelde sleutels van het complex en dienen die na beëindiging weer in te leveren bij het sleutelbewaaradres.

 

 

Gebruik hoofdveld

Het gebruik van het hoofdveld wordt bepaald door de wedstrijdsecretarissen en moet in elk geval worden benut voor de wedstrijden van het 1e elftal. Bij afkeuring van het hoofdveld dienen heren 1 uit te wijken naar veld 3 en bepaalt de toestand van dat veld of de daar te spelen wedstrijden al dan niet worden afgelast. Keuring van het hoofdveld geschiedt door de consul in overleg met de wedstrijdsecretaris. Afkeuring van het hoofdveld betekent niet automatisch dat alle velden worden afgekeurd. Keuring van de andere velden geschiedt ook door de consul in overleg met de betrokken wedstrijdsecretaris.

 

 

Kampioenschappen

Bij een kampioenschap van een jeugd- of seniorenteam gelden de volgende regels;

Senioren;

 • Bij de kampioenswedstrijd krijgt het team een bos bloemen aangeboden (1e herenteam een bos per persoon)
 • Team en technische staf krijgen 4 consumptiebonnen per persoon, te besteden in eigen kantine

Junioren;

 • Idem als bij senioren
 • A-jeugd tot en met D-jeugd ontvangen 3 consumptiebonnen per persoon
 • E-jeugd en F-jeugd ontvangen 2 consumptiebonnen per persoon

Het dagelijks bestuur is belast met het organiseren van een receptie welke voor de seniorenteams, met uitzondering van het 1e herenteam, gecombineerd wordt gehouden op een nader te bepalen dag. Voor het 1e herenteam wordt apart een receptie gehouden op een nader te bepalen dag. Het dagelijks bestuur is belast met het organiseren van een receptie welke voor de seniorenteams, met uitzondering van het 1e herenteam, gecombineerd wordt gehouden op een nader te bepalen dag. Voor het 1e herenteam wordt apart een receptie gehouden op een nader te bepalen dag.

 

Seniorenteams ontvangen van het bestuur een enveloppe met € 45,-  en juniorenteams ontvangen een enveloppe met € 22,50 . De tijdens de receptie ontvangen giften blijven eigendom van het team en hoeven niet afgedragen te worden aan de club.

De jeugdcommissie is belast met het organiseren van een receptie voor de juniorenteams op een vooraf vastgestelde datum welke gezamenlijk wordt gehouden. Bestuur draagt, bij een receptie, zorg voor; kantinebezetting, aankleding, versturen uitnodigingen enz. Bezoekers van een receptie krijgen bij binnenkomst 2 consumptiebonnen per persoon aangeboden. Bestuur draagt tevens zorg voor het schoonmaken van de ruimte na de receptie d.m.v. afspraken met de schoonmaakdames.

 

 

Openstelling accommodatie en kantine

Elk gebruik van de accommodatie of delen ervan, EHBO-ruimte, bestuurskamer en kantine, voor bijeenkomsten of vergaderingen dienen te worden vermeld op de evenementenkalender welke aanwezig is in de kantine. Bij dubbelboeking van een ruimte, geldt dat de eerste melder voorrang heeft en in andere voorkomende gevallen beslist het bestuur.

 

De kantine is tijdens het seizoen op de volgende dagen geopend;

Zaterdag 08.30 uur - 18.00 uur

Zondag 08.30 uur - 19.00 uur

Donderdag 19.30 uur - 23.00 uur

 

Op andere tijden indien noodzakelijk bij doordeweekse wedstrijden, activiteiten en vergaderingen. Het dienstdoende kantinepersoneel dient erop toe te zien dat bovengenoemde tijden worden gehandhaafd, alleen met toestemming van het bestuur mag hiervan worden afgeweken.

 

Het dienstrooster van het kantinepersoneel wordt als volgt vastgesteld;

 • zaterdagen door de jeugdcommissie in samenspraak met de clubhuiscommissie
 • zondagen door de clubhuiscommissie
 • donderdagen door de clubhuiscommissie

Activiteiten waarbij openstelling en/of kantinepersoneel gewenst is, dienen tenminste een week van tevoren bekend te zijn. Hieronder wordt ook verstaan het spelen van toernooien, vriendschappelijke wedstrijden, vergaderingen enz. Aanmeldingen kunnen als volgt geschieden;

 • melden bij de jeugdcommissie (Jeugdafdeling),
 • melden bij de clubhuiscommissie/clubhuiscoördinator  (seniorenafdeling)

Het bestuur verleent medewerking aan elftalfestiviteiten in de kantine, zolang dit in het belang is van de vereniging en dus het team. Voorwaarde is dat deze activiteiten een maand van tevoren worden aangemeld op de bovengenoemde wijze. 

Samenkomsten welke niet zijn aangemeld, worden niet toegelaten. Tijdens alle kantineopeningen gelden de normale consumptieprijzen, dus er vindt geen reductie plaats op de consumptieprijzen. Slechts in uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken. 

Inkoop van kantine- en keukenbenodigdheden worden door het bestuurslid horecazaken geregeld, er kunnen dus geen zelf ingekochte of meegebrachte drank en etenswaren worden genuttigd.

Op zaterdag mogen er vóór 13.00 uur geen alcoholische dranken geschonken worden.

 

 

Materialen

Uitgifte van ballen en shirts c.q. reserveshirts vindt plaats door degene die op dat moment belast is met de zaterdag- c.q. zondagbestuursdienst c.q. wedstrijdcoördinatie. Ook reserveshirts dienen, net als de andere tenue’s direct na de wedstrijd te worden afgeleverd door het betrokken team om het wassen zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Spelmaterialen, die worden gebruikt, worden na afloop van het veld verwijderd en opgeslagen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus ook de goals dienen verwijderd te worden en te worden opgeslagen op de daarvoor geldende plaats. Natte hesjes moeten ter droging in de Materiaal- c.q. tenueruimte worden opgehangen.

De leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor het veegschoon maken van het gebruikte kleedlokaal, het uitschakelen van de terreinverlichting, het afsluiten van het kleedlokaal en het ballen- c.q.materiaalruimte.

Op wedstrijddagen zorgt het team dat als laatste van een speelveld gebruik maakt, dat na afloop van de wedstrijd de doelnetbeugels omhoog gehangen worden en dat de hoekvlaggen worden opgeborgen in de materiaalruimte.

Wedstrijd- en trainingsballen worden beheerd en verdeeld door personen aangewezen door het hoofdbestuur. Na elk seizoen wordt in overleg met hen bekeken welke materialen voor vervanging in aanmerking komen.

 

 

Wedstrijdcoördinator

In geval van oefen-, beker- of competitiewedstrijden, is er namens de vereniging een toezichthouder aanwezig die verantwoordelijk is voor de ontvangst van de tegenstanders en scheidsrechters, de eventuele uitgifte van spelmateriaal en de sleutels van de kleedlokalen.  

De leiders van de elftallen c.q. zeventallen zijn medeverantwoordelijk voor de ontvangst van de tegenstander en scheidsrechter. Zij kunnen gebruik maken van de bestuurskamer en krijgen gratis koffie ter beschikking gesteld. Andere personen dan bestuurders, leiders en scheidsrechters zijn niet bevoegd om van de bestuurskamer gebruik te maken, behalve bij goedkeuring door de wedstrijdcoördinator.

Ingevolge KNVB-voorschrift is op zaterdag en zondag, tijdens de wedstrijden, een lid van de vereniging belast met de veiligheid en coördinatie. Deze persoon draagt de algemene verantwoordelijkheid t.a.v. de veiligheid voor die dag en is tevens scheidsrechtersbegeleider. De naam en het lidnummer van betrokkene dienen op het wedstrijdformulier te zijn ingevuld.

 

 

Schoonmaak kleedlokalen

De leid(sters)ers van r.k.s.v. Achilles Reek dienen erop toe te zien dat hun team zowel hun eigen kleedruimte als dat van de tegenstander schoon achterlaat na afloop van zowel wedstrijden als trainingen.

Bovenstaande regel geldt uiteraard eveneens voor de trainers na afloop van de trainingen, dit om ergernis bij gebruik de dag erna te voorkomen.

De wedstrijdcoördinator zal op de zaterdag en de zondag controleren of een en ander correct wordt uitgevoerd en draagt zorg voor het schoonmaken van de gangen, de afvalbakken en de scheidsrechterslokalen. 

Bij nalatigheid van een team of groep kan tijdelijk het gebruik van de kleedruimte worden ontzegd en kunnen boetes worden opgelegd van maximaal € 10,- per voorval per groep of team.

 

 

Verstrekking van thee/limonade/frisdrank

Verstrekking van thee of limonade tijdens de rustpauze van wedstrijden geschiedt gratis en wordt gecoördineerd door de dienstdoende wedstrijdcoördinator. Tijdens trainingen wordt geen thee of limonade verstrekt.

 

 

Samenstelling elftallen

 • Elftalsamenstelling senioren: iedere donderdagavond.
  Selectieteams (1e,2e): trainers, leiders, evt. aanvoerders.
  Lagere elftallen(DA1 en 3e t/m 5e ): trainers, begeleiders lagere elftallen.
 • De elftalbegeleiders van de lagere elftallen leveren een lijst met beschikbare spelers in. - Bij de elftalbegeleider moet bekend zijn, wie verhinderd is/zijn. Afmelding behoort bij de elftalbegeleider en/of trainer te geschieden vóór donderdagavond, (bijzondere omstandigheden uitgezonderd)-.
 • Wanneer een speler zonder afmelding bij een wedstrijd niet aanwezig is kan er een boete worden opgelegd van € 5,- voor pupillen (D, E en F) en € 10,- voor junioren (A, B en C) en senioren. Door de leider en/of begeleider wordt aan de wedstrijdsecretaris gemeld wanneer een speler zonder afmelding afwezig is geweest. De betreffende speler kan weer deelnemen aan de activiteiten van de vereniging na betaling van de boete.
 • Selectie: problemen binnen de teams/met spelers worden door de trainers en de elftal begeleiders besproken; eventueel wordt het bestuur ingeschakeld.
 • Lagere elftallen: problemen binnen de teams/met spelers worden, indien noodzakelijk, op donderdagavond door de elftalbegeleiders, trainers besproken; eventueel wordt het bestuur ingeschakeld.
 • Bij tekort aan spelers in een elftal, wordt op donderdagavond afgesproken, welke speler(s) uit een ander elftal beschikbaar is/zijn. Betrokken speler(s) wordt/worden door de elftalbegeleider van het eigen team benaderd.
 • Ieder elftal stelt bij een tekort aan spelers per toerbeurt spelers beschikbaar, indien het betreffende team tenminste zelf over voldoende spelers beschikt. Betreffende gastspeler wordt ten minste een halve wedstrijd ingezet en krijgt een reservebeurt bij zijn eigen team. Deze regel geldt niet voor de selectie. De trainers van 1 en 2 bepalen de lengte van een eventuele invalbeurt.

 

Taak elftalbegeleider

 • Aanwezig zijn op donderdagavond voor de elftalsamenstelling; bij afwezigheid zorgen voor een vervanger.
 • Administratie bijhouden (poetsbeurten, spaargelden, reservebeurten etc.).
 • Verantwoordelijkheid t.a.v. tenue (controle op volledigheid, ophalen tenue, zorgen dat het gebruikte tenue op het wasadres wordt bezorgd).
 • Bij thuiswedstrijden: toezien op schoonmaak van de kleedlokalen / toewijzing van schoonmaakbeurten.
 • Bij thuiswedstrijden: er zorg voor dragen, dat, wanneer er geen verdere wedstrijden meer worden gespeeld, de netten omhoog worden gehangen en de vlaggen in de opbergruimte worden neergezet.
 • Doorgeven van adreswijzigingen aan de ledenadministratie.
 • Afspraken maken met het team voor aanvang van het seizoen betreffende:
 • vergoeding voor chauffeurs (afspraak bijv. € 1,50 p.p.),
 • strafmaat bij afwezigheid zonder bericht van verhindering; (bijv.: 2 wedstrijden schorsing).
 • afmelding (afspraak nu: bij elftalbegeleider voor donderdag).
 • ziekte, huwelijk, geboorte, feestavond of uitstapje, e.d. (bijv. een spaarregeling van € 1,50 per wedstrijd, waarmede (een gedeelte van) de kosten (kan)kunnen worden gedekt).
 • invalbeurten in andere teams (afspraak nu: invalbeurt in een ander elftal betekent een reservebeurt bij het eigen team).

 

 

Reglement ballen/materiaalhok

 • Trainingsmaterialen moeten geplaatst worden in het ballen/materiaalhok. De trainingsshirts moeten ter droging ook in deze ruimte worden opgehangen.
 • Tijdens trainingen is de trainer of diens vervanger verantwoordelijk voor de ballen. De trainer of diens vervanger haalt de ballen uit de kast, telt van tevoren of het op de kast aangegeven aantal ballen aanwezig is en telt tevens hoeveel ballen hij / zij in gebruik neemt.
 • Gedurende de training moeten de ballenkasten afgesloten zijn. Tijdens de training moet het ballenhok eveneens afgesloten zijn, zodat geen onbevoegden bij de ballen kunnen komen.
 • De ballen moeten na de training worden geteld en worden opgeborgen in de kasten, gelijkelijk verdeeld niet tegen elkaar in verband met het drogen.
 • Zoek geraakte ballen moeten na afloop van de training worden gezocht; worden ze niet gevonden dan wordt verzocht dit op dezelfde avond te melden bij: 
 • De personen daarvoor aangewezen door het hoofdbestuur
 • Wanneer ballen vóór of tijdens de training slap zijn c.q. kapot gaan of zijn, dan moet dit eveneens worden doorgegeven aan de personen daarvoor aangewezen door het hoofdbestuur, zodat ze gemaakt of vervangen kunnen worden.
 • Ballen, die stuk of slap zijn, moeten in een ballennet naast de ballenpomp worden gedaan. Ze worden, nadat ze gemaakt zijn, weer in de daarvoor bestemde kast gelegd.
 • Het ballenhok moet na iedere training veegschoon worden achtergelaten.
 • Getraind kan worden alleen met de daarvoor bestemde ballen. Dit is aangegeven op de ballenkasten.
 • Intrappen vóór een wedstrijd kan alleen met de daarvoor toegewezen intrapballen geschieden.
 • Intrapballen voor een wedstrijd zijn aan alle teams beschikbaar gesteld. De elftalbegeleider is verantwoordelijk voor de intrapballen en voorziet de tegenstander in voorkomende gevallen van een bal.
 • Verlies of zoek raken van een intrapbal of ballennet komt voor rekening van het verantwoordelijke team; de kosten van een bal bedragen € 10 en van een ballennet € 5. Deze bedragen kunnen in rekening worden gebracht bij het betreffende groep of de betreffende groep.

 

Beleid R.K.S.V. Achilles Reek bij:

 • waarschuwing
 • veldverwijdering
 • staking van de wedstrijd
 • molestatie

Voor boetes, opgelegd naar aanleiding van gestaakte wedstrijden of naar aanleiding van veldverwijzingen c.q. waarschuwingen, molestatie gelden de volgende richtlijnen.

 • De boete, opgelegd naar aanleiding van het staken een wedstrijd of naar aanleiding van het verlaten van het veld door het elftal, komt in principe ten laste van het betrokken elftal.
 • De boete, opgelegd aan een speler naar aanleiding van een waarschuwing of veldverwijdering), komt in principe ten laste van de betrokken speler.
 • Wanneer ter beoordeling van de redelijkheid van de opgelegde straf een situatie als onder punt 1 en 2 bedoeld, wordt voorgelegd aan het bestuur, besluit het bestuur op welke wijze de straf moet worden voldaan. Er kunnen geen rechten worden geclaimd op grond van een eerder genomen besluit. Iedere situatie zal afzonderlijk worden gewogen. Over het ingenomen bestuursstandpunt is geen discussie mogelijk.
 • De elftalbegeleider is verantwoordelijk voor betaling van de opgelegde boete aan de penningmeester. Zolang een boete niet is afgedragen mag de betrokken speler niet worden opgesteld in een vertegenwoordigend elftal van de vereniging. Bij niet tijdige betaling van een boete, opgelegd aan een elftal, is het bestuur gerechtigd zich op nadere maatregelen te beraden.
 • Het is verboden een speler, die een schorsing heeft opgelegd gekregen, op te stellen in een vertegenwoordigend elftal van de vereniging.
 • De wijze, waarop een boete wordt voldaan (door de speler zelf of vanuit een gezamenlijke spaarpot) is ter beoordeling aan het elftal.

 

Waarschuwing/veldverwijdering

Wanneer de scheidsrechter een speler een waarschuwing geeft, vermeldt hij na afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier naast de persoonlijke gegevens van de betrokkene de overtreding welke door de betrokkene is gepleegd door middel van een codenummer. Verdere rapportage door de scheidsrechter is niet nodig. 

U bent verplicht om Uw naam en verdere gegevens op te geven.

 

Veldverwijdering ten gevolge van twee waarschuwingen

Bij twee waarschuwingen aan dezelfde speler in één wedstrijd volgt automatisch veldverwijdering. De scheidsrechter vermeldt beide waarschuwingen en beide codenummers van de strafredenen op het wedstrijdformulier en geeft tevens aan dat het uit het veld verwijderen het gevolg  is van twee waarschuwingen. Ook hier kan van verdere rapportage worden afgezien.

 

Veldverwijdering na één waarschuwing

Indien een speler na één waarschuwing uit het veld wordt gezonden voor een ernstige overtreding dienen beide zaken met codenummer strafreden op het wedstrijdformulier te worden vermeld.

 

Directe veldverwijdering

Bij een directe veldverwijdering (dus niet naar aanleiding van 2 waarschuwingen) dient te allen tijde codenummer strafreden op het wedstrijdformulier te worden vermeld. Hierin geldt de volgende procedure: 

Een speler die direct met rood van het veld wordt gezonden is automatisch geschorst voor de volgende bindende wedstrijd, ongeacht de uitspraak van de tuchtcommissie.

 

 

Gebruik trainingsvelden

Er mag alleen op het trainingsveld en de zijstrook worden getraind. Onder geen voorwaarde mag gebruik worden gemaakt van de speelvelden zolang het bestuur hiervoor geen toestemming heeft verleend.

Gebruikte materialen zoals verplaatsbare doelen e.d. dienen na gebruik weer te worden opgeslagen op de daartoe bestemde plaatsen. Dit in verband met verzorging van de velden door de gemeente. Overtreding kan worden bestraft met een boete, dit ter beoordeling van het bestuur.

 

 

Wedstrijden

Het is verboden om voor de wedstrijden in te lopen of in te trappen op de wedstrijdvelden. Dit geldt tevens tijdens de rustpauze van een wedstrijd. Overtreding kan worden bestraft met een boete, dit ter beoordeling van het bestuur.

 

Gebruik kleedlokalen

Leiders en trainers dienen er op toe te zien dat de gebruikte kleedlokalen na gebruik schoon worden achtergelaten.

 

 

Wedstrijdformulieren

De aanvoerder dan wel een door hem aangewezen andere functionaris van de vereniging, is verplicht voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de juiste gegevens en te ondertekenen. De aanvoerder tekent uitsluitend en alleen voor de juistheid van de namen, voorletters en ledennummers van alle spelers en wisselspelers van zijn elftal, die geheel of gedeeltelijk hebben meegespeeld, alsmede voor de juistheid van de naam, voorletters en ledennummer van de grensrechter van zijn vereniging.

Na de wedstrijd dient de aanvoerder het formulier wederom te paraferen, dit i.v.m. de controle van de spelerspassen.

Met uitzondering van E- en F- pupillen worden bij alle teams wedstrijdformulieren gebruikt.

 

 

Spelerspassen

Met ingang van het seizoen 2006-2007 dient elk actief lid, m.u.v. E- en F-pupillen, in het bezit te zijn van een geldige spelerspas waarop zijn of haar naam, pasfoto, relatienummer, geboortedatum, adres en postcode en de naam van de club staan vermeld.

Bij elke bindende wedstrijd heeft zowel de scheidsrechter als de aanvoerders het recht om de passen te controleren en te vergelijken met het wedstrijdformulier.

Ook na afloop van de wedstrijd bestaat dit recht van beide partijen om eventuele wisselspelers te controleren.

De pas dient door de spe(e)l(st)er zelf te worden beheerd en bij deelname aan wedstrijden in het bezit te zijn.

De kosten van de pas worden door de club, tegelijk met de inning van de contributie, met het lid verrekend.

De pas blijft 5 jaar geldig en dient bij overschrijving te worden teruggezonden naar de KNVB.

Zonder het kunnen tonen van de pas is men niet speelgerechtigd en bij overtreding zullen er door de club disiplinaire maatregelen worden genomen.

 

Aanvoerdersarmband

De aanvoerders van alle elftallen of teams welke wedstrijden spelen, georganiseerd door of met goedkeuring van de KNVB, zijn verplicht een armband te dragen. De kleur van deze armband moet afwijken van de kleur van het shirt en dient een breedte te hebben van ongeveer 10 centimeter. Deze armband moet om de rechterbovenarm gedragen te worden.

 

 

Overschrijving

Alle verzoeken tot overschrijving dienen uiterlijk 31 mei van enig seizoen te worden ingediend voor het daarop volgende seizoen. Indien overschrijving wordt verleend gaat deze in per 1 augustus daaropvolgend. Een verzoek na 31 mei wordt behandeld als zijnde een verzoek om dispensatie. Onder voorwaarden, beschreven in artikel 9 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal, kan dispensatie worden verleend.

 

 

Wisselspelers

Gedurende de gehele wedstrijd mogen 3 spelers worden gewisseld. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen, deze regel geldt voor teams welke uitkomen in categorie A

 

Onder categorie A vallen

 • Mannenteams standaard hoofdklasse t/m 6e klasse
 • Mannenteams reserve hoofdklasse t/m reserve 4e klasse
 • Vrouwenteams standaard hoofdklasse t/m 2e klasse
 • A-, B-, C-junioren eredivisie t/m 1e klasse
 • D-pupillen top- en hoofdklasse
 • In categorie B mogen vijf spelers worden gewisseld en tevens worden doorgewisseld

Onder categorie B vallen

 • Alle teams niet behorende tot categorie A.
   

Wedstrijdkleding

 • De thuisspelende vereniging moet zorgen voor reserveshirts indien naar het oordeel van de scheidsrechter de wedstrijdkleding van beide partijen te weinig van elkaar verschilt.
 • Indien het een 1e elftal betreft, uitkomend in het seniorenvoetbal dames en heren, zal het bezoekende team andere wedstrijdkleding moeten dragen, voldoende afwijkend van de wedstrijdkleding van de tegenpartij.
 • Het dragen van rugnummers is voor 1e elftallen senioren dames en heren verplicht. De rugnummers van de spelers dienen overeen te stemmen met de nummers op het wedstrijdformulier.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Spelers, die geen scheenbeschermers dragen kunnen niet aan de wedstrijd deelnemen.
 • Sliding- / wielrennersbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de broeken van het team en mogen niet verder komen dan tot aan de knie.
 • Indien een speler zich niet aan de regel houdt, wordt hij van het speelveld gezonden om zijn kleding in orde te maken.
 • Op de kleding van de personen die betrokken zijn bij de leiding van een wedstrijd (scheidsrechter en assistenten) mogen geen reclame-uitingen worden aangebracht.

  

Afwezigheid Scheidsrechter Bij Lagere Elftallen

Bij alle wedstrijden van de reserve 4e klasse mannen en lager, de derde klasse vrouwen en lager en de wedstrijden van alle jeugdelftallen in het district waarbij geen scheidsrechter is aangesteld of de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is , dient de thuisspelende vereniging voor een vervangend scheidsrechter, die lid van de KNVB moet zijn, te zorgen. Deze scheidsrechter mag lid zijn van een van de betrokken verenigingen en dient zonder voorwaarden door de verenigingen te worden geaccepteerd.

 

Algemene richtlijnen leid(ster)er thuiswedstrijden

 

Vóór de wedstrijd

 • tijdig aanwezig zijn (min.45 minuten voor aanvang wedstrijd),
 • vooraf invullen van het wedstrijdformulier en deze ter beschikking stellen aan de dienstdoende wedstrijdcoördinator,
 • de jeugdspelers/sters verzamelen en naar de kleedkamer begeleiden;
 • kleedruimte afscluiten,
 • probeer tenminste vóór de wedstrijd contact te zoeken met de scheidsrechter en bezoekende vereniging,
 • afhalen van de wedstrijdbal (+ reservebal), de grensrechtervlaggen bij de dienstdoende wedstrijdcoördinator,
 • eventueel afhalen reservetenue,
 • opstelling bekend maken wanneer de jeugdleider/ster tevens als trainer/coach fungeert.

 

Tijdens de wedstrijd

 • toon respect voor beslissing genomen van de  scheidsrechter en grensrechters (denk aan waarde en normen),
 • treedt hij/zij (eventueel) op als grensrechter, verzorger of scheidsrechter,
 • in overleg met de (eventuele) trainer/ster stimuleert en begeleidt hij/zij en geeft aanwijzingen aan zijn/haar team.

 

Na de wedstrijd

 • de scheidsrechter en bezoekende vereniging bedanken,
 • wedstrijdformulier laten tekenen en inleveren bij wedstrijdcoordinator,
 • de wedstrijdbal(len), en de grensrechtervlaggen terugbezorgen bij de dienstdoende coördinator,
 • toezicht houden in de kleedkamer en toezien dat deze schoon en leeg wordt achtergelaten ook bij de tegenpartij,
 • wijst per toerbeurt een twee- of drietal spelers aan voor het schoonmaken van het kleedlokaal (maakt hiervan een rooster voor zowel thuis- als uitwedstrijd);
 • noteert resevebeurten,
 • afmelden 2 dagen van aanvang wedstrijd bij de leider,
 • ongevallen en ongeregeldheden doorgeven aan de voorzitter van het jeugdbestuur,
 • tenue’s naar wasadres brengen ook de reservetenue’s

Algemene richtlijnen leid(ster)er Uitwedstrijd

Vóór de wedstrijd

 • zorgt voor gelijktijdig vertrek en maakt daarover goede afspraken, o.a.:
 • wie rijdt voorop, denk aan veiligheid,
 • geeft aan, bij elkaar kwijtraken, hoe men op de plaats van bestemming kan komen (liefst door een korte schriftelijke reiswijzer per auto),
 • presenteert hij/zij zichzelf bij de te bezoeken vereniging en de scheidsrechter.

  

Na de wedstrijd

 • de kleedkamer netjes achterblijft,
 • achtergebleven “spullen” meeneemt,
 • de ouders, welke voor het vervoer gezorgd hebben, bedankt worden.

  

Activiteiten en acties

 • Bij activiteiten en acties valt voor de leider/ster aan het volgende te denken:
 • zorg ervoor tijdig en zo mogelijk altijd aanwezig te zijn,
 • wees op de hoogte van de gang van zaken,
 • houd je aan de geldende afspraken,
 • lever tijdig de desgevraagde formulieren in zoals: spelerskaarten, (indien van toepassing) aanwijzing sportman of sportteam van het jaar,
 • Bedenk: een enthousiaste leider/ster doet iets al bij voorbaat slagen.

 

En dan nog dit...

 • De leider/ster dient rekening te houden met de volgende afspraken:
 • gebruik van alcohol voor tijdens de wedstrijd of training is verboden,
 • rook niet in de kleedkamer en tijdens de wedstrijdbespreking,
 • toon belangstelling bij verjaardagen, ziektes, blessures, etc, zie vergoedingsregeling.
 • zorg ervoor zelf dat de spelers/sters de afspraken nakomen,
 • een leider/ster kan, mag, moet ook corrigerend optreden in het clubhuis, kleedkamer en op en/of rond het veld

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Achilles-vrienden
Reek