Lidmaatschap

Aan- en afmelden van personen en de wijzigingen van persoonsgegevens worden verwerkt en vastgelegd in de ledenadministratie. Deze vinden alleen plaats op basis van het daarvoor bestemde “Aanmeldings- Wijzigings- c.q. Afmeldingsformulier”. De betreffende gegevens worden doorgegeven aan de KNVB. De ledenadministratie is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het verzamelen en beheren van deze gegevens. Aan- en afmeldingen c.q. wijzigingen kunnen alleen bij de beheerder van ledenadministratie zijnde de secretaris worden gemeld door de desbetreffende personen of hun ouders c.q. verzorgers. Daarbij moet men gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op deze website De overgang van leden naar een andere voetbalvereniging kan uitsluitend middels het blauwe overschrijvingsformulier “Verzoek om overschrijving veldvoetbal” van de KNVB. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk op 31 mei bij het KNVB districtskantoor binnen te zijn.

 

Lid worden van r.k.s.v. Achilles reek

Iedereen die de leeftijd van 5 jaar en 6 maanden heeft bereikt, kan lid worden van r.k.s.v. Achilles Reek. Spelers worden ingeschreven in de categorie senioren veld of junioren/(mini)pupillen/meisjes veld. De samenstelling van de jeugdteams wordt bepaald door het hoofdbestuur. Dit in samenspraak met de Jeugdcommissie en de Technische Commissie. Jeugdleden zijn zij die op 1 januari van het lopende seizoen nog 19 jaar zijn. De samenstelling van de seniorenteams wordt bepaald door het hoofdbestuur. Dit in overleg met trainers, leiders en Technische commissie. r.k.s.v. Achilles Reek kent geen G-spelers. Naast jeugd- en seniorenspelers kent de vereniging ondersteunende leden zoals bestuursleden, commissieleden, train(sters)ers, jeugdleid(sters)ers en andere vrijwilligers. Iemand die buitengewone of speciale verdiensten voor de club heeft gehad, kan door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van verdienste of tot erelid. Aanmelding als lid of spelend lid kan alleen bij de beheerder van ledenadministratie zijnde de secretaris worden gedaan door de desbetreffende personen of hun ouders c.q. verzorgers. Daarbij moet men gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op website van de vereniging.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Wijziging doorgeven van persoonlijke gegevens

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens kunnen alleen bij de beheerder van ledenadministratie zijnde de secretaris worden gemeld door de desbetreffende personen of hun ouders c.q. verzorgers. Daarbij moet men gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op website van de vereniging.

Klik hier voor het wijzigingsformulier

 

Afmelden van het lidmaatschap van r.k.s.v. Achilles Reek

Afmelding als lid of spelend lid kan alleen bij de beheerder van ledenadministratie zijnde de secretaris worden gedaan door de desbetreffende personen of hun ouders c.q. verzorgers. Daarbij moet men gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier op website van de vereniging.

Klik hier voor het opzegformulier

 

Contributie

Elk lid is verplicht jaarlijks contributie af te dragen aan de vereniging. Contributie wordt jaarlijks door middel van een automatische incasso door de penningmeester geïnd. Betaling van contributie, anders dan door automatische incasso is niet mogelijk en dus dient het lid of zijn of haar ouders c.q. verzorgers zorg te dragen voor deze machtiging aan de vereniging. Bij het niet of niet op tijd voldoen van de contributie volgt tijdelijk schorsing van het lidmaatschap, waarvan het lid van te voren schriftelijk door het bestuur in kennis wordt gesteld. Na schorsing bestaat er dus geen lidmaatschap meer van de vereniging en de voetbalbond en is men dus niet gerechtigd uit te komen in wedstrijden van de vereniging. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt de volgende restitutie op de contributie verstrekt. Voor de winterstop naar rato van het aantal maanden lidmaatschap en na de winterstop volgt geen restitutie. Indien een actief lid tijdens het seizoen, een aanzienlijk deel ervan niet kan sporten, beslist het bestuur welke restitutie volgt. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Het contributiebedrag wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op voordracht van het dagelijks bestuur waarbij een jaarlijkse indexering geldt als leidraad.

 

 

Geen financiële ruimte om de contributie te betalen? Lokale en landelijke voorzieningen kunnen een oplossing zijn om te blijven voetballen. Onze Financieel Contactpersoon helpt je graag. Klik op www.Geldfit.nl/voetbal en kijk wat voor jou mogelijk is!

 

Wil je kind graag voetballen? Maar is er even geen geld om de contributie te betalen? Of om voetbalschoenen te kopen? Dan laten we je niet buitenspel staan. Want gelukkig zijn er veel mogelijkheden waardoor kinderen toch kunnen voetballen. Deze hebben we allemaal voor je op een rijtje gezet.

Check anoniem de voorzieningenwijzer om te zien welke regelingen er in jouw gemeente zijn. En hoe je ze kunt aanvragen! 

 

Actueel weerbericht

 

booked.net

Websponsoren

Reek